SZANSA GIMNAZJALISTÓW

Projekt pn. Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum realizowany był przez Stowarzyszenie ERUDIO w partnerstwie z Gminą Jordanów. Skierowany był do uczniów pięciu gminnych szkół gimnazjalnych tj. gimnazjów w Łętowni, Naprawie, Osielcu, Toporzysku i Wysokiej.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zainspirowanie uczniów wiejskich gimnazjów do rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu przewidziano różnego rodzaju działania rozwijające wiedzę, kreatywność uczniów, wyrównujące szanse edukacyjne, zapewniające rozrywkę w czasie wolnym. Były to koła zainteresowań, zajęcia warsztatowe, dydaktyczno–wyrównawcze, sportowe oraz językowe. Łącznie przeprowadzono ponad 5200 godzin zajęć.

Zorganizowane zostały (dla ponad 200 uczniów) cztery 5-dniowe wyjazdy edukacyjne do Parków Narodowych: Bieszczadzkiego i Roztoczańskiego, Białowieskiego i Biebrzańskiego, Karkonoskiego i Gór Stołowych, a także cztery jednodniowe do Gorczańskiego, Pienińskiego i Tatrzańskiego (także dla ponad 200 uczniów). Uczniowie mieli szanse podziwiać osobliwości natury i walory przyrodnicze tych miejsc, a także rozwijać swą wiedzę dzięki zajęciom edukacyjnym prowadzonym podczas wyjazdów przez pracowników Parków i przewodników. Ponadto 571 uczniów wzięło udział w wycieczkach do Warszawy, gdzie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Projekt zakładał również uruchomienie platformy moodle służącej jako innowacyjny sposób na integrację wiedzy z różnych przedmiotów. Uczniowie mogli korzystać m.in. z publikowanych na niej testów powtórkowych przygotowujących ich do sprawdzianów i klasówek oraz przyczyniających się do konieczności bardziej regularnego uczenia się.

Jednym z celów projektu było propagowanie idei współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi. W trakcie realizacji projektu budowano partnerstwo w pracy edukacyjnej na linii Gmina Jordanów – szkoły - Stowarzyszenie ERUDIO. Stowarzyszenie jest organizacją założoną przez osoby związane z Zespołem Szkół w Osielcu. Jego celem jest m.in.: wspomaganie działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej szkoły, promowanie idei wolontariatu, promocja szkoły i Gminy Jordanów. Wartością dodaną projektu jest wypracowanie modelu współpracy partnerów z różnych sektorów gospodarki, których wspólne działanie przyczynia się do podniesienia jakości edukacji szkolnej na terenie lokalnej społeczności.

Projekt pozwolił na zmniejszenie różnic edukacyjnych młodzieży szkół wiejskich w stosunku do uczniów miejskich gimnazjów. Był więc szansą na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności gimnazjalistów oraz na efektywniejszą pracę szkół. Wszystkie zaplanowane na początku cele i rezultaty zostały w ciągu dwóch lat osiągnięte. Szansa ta została więc w pełni wykorzystana!

„SZANSA NA MIARĘ SUKCESU – SZKOŁA PODSTAWOWA”

- W roku 2014 realizowaliśmy projekt „Szansa na miarę sukcesu – szkoła podstawowa” w Szkole Podstawowej w Osielcu. Jego celem było: podniesienie wiedzy i umiejętności (wyrównywanie szans edukacyjnych); podniesienie stopnia aktywności uczniów; zainspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności; zainspirowanie uczniów w kierunku rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności; kształcenie umiejętności twórczego myślenia.

- W projekcie uczestniczyło ponad 100 uczniów. W trakcie realizacji prowadzono zajęcia w 8 grupach zajęciowych (480 h zajęć). Zorganizowano dwie wycieczki.